Frågor

Har jag rätt till personlig assistans?

Ifall du eller din anhörig har en funktionsnedsättning och uppfyller vissa kriterier som följer lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du eller din anhörig har rätt till personlig assistans.  Du behöver styrka att du tillhör någon av lagens tre personkretsar och att du behöver integritetsnära hjälp med de grundläggande behoven. Ansökan om personlig assistans kan du göra hos kommunen eller Försäkringskassan fram till dagen innan du fyllt 65 år.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss eller så kan läsa lite mer på Försäkringskassans hemsida.

Hur söker jag personlig assistans?

Du lämnar en ansökan om  personlig assistans i den kommun där du är bosatt eller skriftlig ansökan om assistansersättning hos Försäkringskassans. Ansökan är avgörande för om du får assistans beroende på hur stort ditt behov av de grundläggande timmarna är. Om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka kan du få assistans från Försäkringskassan. Om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar per vecka kan du ha rätt få personlig assistans från din kommun.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss eller så kan läsa lite mer på Försäkringskassans hemsida.

Hur lång tid tar det att få ett beslut på om man har rätt till personlig assistans?

Innan du får ett beslut från kommunen eller Försäkringskassan så måste detta utredas. Det tar vanligtvis ca 3- 4 månader från det att ansökan kommer in till Försäkringskassan eller kommunen till dess att du har ett beslut. Under utredningstiden kommer Försäkringskassan eller kommunen att göra ett hembesök hos dig eller din anhörig och ställa frågor som rör din funktionsnedsättning och hjälpbehovet under din vardag. Du behöver även komma in med läkarintyg och eventuellt även ADL-bedömning som styrker din diagnos och hjälpbehov.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Vad händer efter att jag har fått beslut om personlig assistans?

När du ett har fått ett beslut om personlig assistans så har du rätt att välja vem som ska utföra assistansen. Du kan välja en privat anordnare, kommunen eller så är du själv arbetsgivare till dina assistenter. Om du väljer en privat anordnare eller kommunen för att anordna din assistans så behöver du inte ta arbetsgivaransvar, rekrytering, löneutbetalningar och annat administrativt arbete.
Är inte du nöjd med beslutet från kommunen eller Försäkringskassans omprövningsenhet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss eller så kan läsa lite mer på Försäkringskassans hemsida.

Vad betyder föräldraansvar?

När kommunen eller Försäkringskassan bedömer ett barns behov av personlig assistans ska de bortse från de behov som barnets vårdnadshavare/föräldrar normalt ska tillgodose med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheterna i övrigt. Varken lagtext, förarbeten eller praxis anger någon metod för hur Försäkringskassan eller kommunen ska fastställa vad som ryms inom ett normalt föräldraansvar. Därför finns det ett stort tolkningsutrymme beträffande föräldraansvarets omfattning.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Vilka avgifter finns för hjälp med ansökningar och annan service?

Avser frågan avgift eller service hos oss? Administrativ avgift?

Måste jag följa arbetstidslagen trots att jag är anhörig?

Ja, även anhörig omfattas av arbetstidslagen. Anhörig som lever i hushållsgemenskap omfattas inte av arbetstidslagen men kan däremot omfattas av bestämmelser i kollektivavtal som reglerar arbetstid.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Varför behöver man juridisk hjälp?

Om du är missnöjd med beslutet eller fått avslag på din ansökan från kommunen eller Försäkringskassan så kan så kan en överklagan bli en tidsödande och utdragen juridisk process. Att som funktionshindrad, anhörig eller förälder överklaga är krävande och kräver ork, tid, förmåga och juridisk kompetens som många saknar.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Kan jag själv bestämma vem som skall vara min assistent?

Ja, du har rätt att bestämma vem som ska vara din personliga assistent. Med beaktande av att den hjälp som den funktionshindrade behöver är integritetsnära är rätten att välja sina personliga assistenter något av det mest grundläggande med personlig assistans.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Har Alminia ett kollektivavtal?

Ja, Alminia har kollektivavtal med Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalet avser anställning för personlig assistent med arbetsuppgifter där den funktionshindrade befinner sig och anhöriganställd som lever i hushållsgemenskap med brukaren/kunden. Denna avtal gäller när  annan än den funktionshindrade är arbetsgivare.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Hur kan man bli personlig assistent? Behöver man ha någon speciell utbildning?

Om du är intresserad av att jobba som personlig assistent kan du skicka in din CV med personlig brev.
Sedan 1/07/2013 måste en assistent ha fyllt 18 år och inte vara så kallat oförmögen att arbeta p.g.a hög ålder eller sjukdom. Assistenten ska vara bosatt i EES-området (undantag kan ges om den assistansberättigade arbetar/studerar i ett land utanför EES, eller har en förälder där som är assistent).
Du behöver inte ha någon speciell utbildning däremot kan personlig assistent. Men i vissa uppdrag kan man behöva kunskap som är kopplade till diagnosen/funktionshindret såsom kunskap om tekniska hjälpmedel eller kommunikation. Det viktiga som personlig assistent är empati och förmågan att ha en god dialog med ömsesidig respekt för varandras integritet.
Som personlig assistent är du med i den funktionshindrades vardag och stödjer personen att leva det liv hen själv vill. Du kan behöva relatera till familj, anhöriga och vänner och måste ha ett professionellt förhållningssätt, hitta och sätta en gräns mellan yrke och privatliv.
Har du  fler frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Personlig assistent och kund läser och assistenten svarar på frågor.
Personlig assistent och kund läser och assistenten svarar på frågor.