Transparensredovisning

Kontaktinformation

(För Personlig Assistans)
Alminia AB
Järnvägsgatan 26A
172 35 Sundbyberg
Växel: 08-735 86 86
Mejl: sundbyberg@alminia.se
Kontaktperson: Pia Ahlström, VD Alminia AB

Basfakta om Alminia

Alminia beräknas år 2020 omsätta 279 miljoner kronor och har cirka 550 medarbetare (heltidsanställda). Alminias verksamhetsområde är från år 1995 inom personlig assistans och från år 2011 inom hemtjänst. Alminia har kontor på 10 orter i Sverige och totalt 11 kontor.
Alminias företagsinformation på Allabolag.se 

Alminias mål och riktning

Alminias affärsidé är att erbjuda ”den i särklass tryggaste personliga assistansen” anpassad för funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna i hela landet.

Vår verksamhet bedrivs med hög delaktighet, öppenhet och genomsyras av god kvalitet. Detta uppnås genom god personalvård, hög tillgänglighet och respekt för den enskilde. Vår värdegrund är EKROT som står för engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet. Vårt mål är att vara tillgängliga genom att finnas nära våra medarbetare och kunder. Vi är delaktiga i att utveckla branschen vilket bl.a. görs via vår branschorganisation inom Vårdföretagarna. Alminias mål är också att vara en av Sveriges ledande samordnare av personlig assistans.

För att öka tryggheten för våra medarbetare och kunder samt den service Alminia erbjuder så ser vi till att våra medarbetare ständigt får kompetensutveckling, detta gäller såväl personliga assistenter som personal på kontoren. Alminia har personal som förutom svenska även pratar: engelska, finska, arabiska och grekiska.

Kvalitet: Alminias självdeklaration

Alminias arbete med kvalitetssäkring

Alminias kvalitetsledningssystem består av dokumenterade beskrivningar av rutiner för hur verksamheten styrs, leds och redovisas. Ledningssystemet omfattar mål och policyer, dokument för att styra och leda med avseende på kvalitet, övergripande styrdokument, rutiner, arbets- och ansvarsbeskrivningar, styrdokument för utvärdering, förbättring och uppföljning. Ledningens engagemang och medarbetarnas medverkan leder till ett effektivt kvalitetssystem.

För att garantera en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av verksamhetens kvalitet jobbar Alminia med kvalitetssäkring, beaktar arbetsformer för vår tillgänglighet, rutiner för tydliggörande av samverkan och samarbete, rutiner för hantering och dokumentation av ett ärende, rutiner för vad som gäller fel och brister i verksamheten,  rutiner för vad som gäller klagomål och synpunkter, rutiner för fortlöpande kontroll vad rör personal och kompetensförsörjning samt metod för uppföljning och utvärdering. Målet är att kvalitetsarbetet systematiskt förbättrar verksamheten så att såväl inre som yttre kvalitetskrav kan tillgodoses, bidra till att de mål som Alminia formulerat i vår vision uppfylls, leder till en medveten kvalitetskultur där kvalitetstänkandet är en integrerad del av hela verksamheten samt att kvalitetsarbetet skall vara en gemensam angelägenhet och skyldighet för alla medarbetare inom Alminia. Kvaliteten utvärderas utifrån hur väl vi uppfyller den enskilda kundens förväntningar vid utförandet av insatser samt utifrån hur väl Alminia uppfyller lagstiftarens krav och intentioner.

Personal på Alminia

För 2019 gäller följande för vår enhet:

Antal anställda

Alminia har ca 800 årsanställda. Verksamheten bedrivs på cirka 300 arbetsplatser runt om i Sverige.

Antal chefer

Alminia har förutom VD, 5 st chefer såsom verksamhetschef personlig assistans och juridik, verksamhetschef hemtjänst, marknadschef och ekonomichef.

Utbildningsnivåer

Medarbetare som anställs av Alminia för att verka som personliga assistenter till våra kunder anställs utifrån kundens önskemål och krav. I de fall där våra kunders vård- och omsorgsbehov är av komplicerad art rekryteras naturligtvis specialistkompetens såsom undersköterskor/sjuksköterskor.

Bland Alminias tjänstemän som planerar och styr den dagliga verksamheten, finns bl.a. socionomer, beteendevetare, ekonomer och jurister med akademisk examen. Vi har även inom koncernen tillgång till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder och dietister. Den genomsnittliga medarbetaren har mer än 15 års erfarenhet av sitt yrke.

Personalomsättning

Den totala personalomsättningen på Alminia, exkl. vikarier, var under 2014 cirka 5 procent.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron på Alminia var under 2014 så låg som 3,1 procent.

Kollektivavtal

Alminia är medlem i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Kommunal.

Ägare- och styrelseinformation

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse och säte se Alminias företagsinformation på AllaBolag.se.

Företagsledning 

Pia Ahlström, VD/Jurist
Linda Niberius, Verksamhetschef personlig assistans
Pia Ahlström, t.f. Verksamhetschef hemtjänst
Eva Lisskog, Ekonomichef
Ilias Maniouras, Marknadschef, vice VD
Dimitris Maniouras, Driftansvarig, support

På varje kontor har vi en enhetschef.

Ägare

Alminia AB ägs av Alminia Sverige AB som i sin tur ägs av Anastasia Georgiadou som grundade företaget 1995, Anastasia är fortfarande VD i bolaget.
Alminia Sverige AB org. nummer: 556690-6706
Alminia AB och Alminia Sverige AB´s ägare bor i Sverige och betalar samtliga skatter i Sverige. Utöver de lagstadgade arbetskraftsrelaterade avgifter och skatter betalar bolaget även bolagsskatt i Sverige.

Ekonomi

Bokslut och nyckeltal

Här hittar du Alminias bokslut och nyckeltal (AllaBolag)