Integritetspolicy

Vi behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och det ankommer på personuppgiftsansvarig att informera om sina behandlingar.

Vi värnar om din integritet, eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Dennaintegritetspolicy gäller för alla registrerade (kunder, potentiella kunder, patienter, anställda, arbetssökande, kontaktpersoner vid företag och myndigheter) och förklarar hur vi samlar in använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är namn, adress, personnummer, e-postadresser, anhöriga, uppgift om hälsa, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad är en ”behandling” av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

När samlar vi in personuppgifter om dig, dvs. för vilka ändamål?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du blir kund, patient, klient, anställd hos oss eller kontaktperson på myndigheter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För dig som kund, patient eller klient måste vi behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag enligt avtal.

För dig som anställd måste vi behandla dina personuppgifter med anledning av fullgörande av anställningsförhållandet och rättslig förpliktelse som uppkommer i och med ett anställningsförhållande.

För dig som kontaktperson på myndighet måste vi behandla dina personuppgifter utifrån intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse som följer av vårt avtal med våra kunder och patienter.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Vi behandlar personuppgifter på följande grunder;

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig eller för fullgörande av anställningsförhållande.

Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet

Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. checklistor i syfte att säkerställa kvalitet, kontaktperson på myndighet

Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke t ex i samband med arbetssökande sänder in ansökan.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på gdpr@alminia.se

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Alminia AB,org. nr 556509-4421,

Alminia Söder AB, org. nr 556734-8403

Metropolitan AB, org nr 556844-6040

Dessa är personuppgiftsansvariga och ansvarar därmed för behandling av dina personuppgifter.

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: gdpr@alminia.se

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på hemsidan/ webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.