DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Originalartikeln

Torsdagsaktionen väntar på besked från regeringen – på torsdag genomförs Torsdagsaktionen XL utanför Rosenbad

Vi kräver att regeringen går från ord till handling! Den utestängning som bristande tillgänglighet innebär måste, också juridiskt, kallas vid sitt rätta namn – diskriminering.

Det finns ett utredningsförslag om hur det skulle gå kunna gå till och det förslaget har varit ute på remiss. Regeringen har nu i mer än 2,5 år berett de svar som inkommit, utan att gå vidare med att lägga fram ett lagförslag.
Den 30 maj genomför vi en utökad Torsdagsaktion, vi kallar den Torsdagsaktionen XL. Vi hoppas på att så många som möjligt sluter upp utanför Rosenbad för att manifestera kravet på ett ställningstagande för ett tillgängligt och användbart Sverige där vi kallar den utestängning som bristande tillgänglighet innebär vid sitt rätta namn – diskriminering.
Vi finns utanför regeringskansliet Rosenbad varje torsdagmorgon mellan kl 08.00 och 09.00 för att välkomna, påminna och diskutera med statsråden när de anländer till veckans regeringssammanträde. Torsdagsaktionen inleddes 1 december 2011 och i dag är vi 15 funktionshinderorganisationer som står bakom aktionen.
– Tillgänglighet och användbarhet är en fråga om rätten att vara medborgare och inget annat! Vi har sedan länge fått nog av vackra ord och tomma löften. Den senaste utredningens namn, Bortom fagert tal, talar sitt tydliga språk! Nu är det dags för ett politiskt ställningstagande, det är dags att regeringen går från ord till handling, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson.
Kontakt:
Maria Johansson 070-508 80 29, förbundsordförande DHR
Fredrik Granath 070-384 80 31, pressekreterare DHR
Bakom Torsdagsaktionen står
Afasiförbundet
DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
,
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda,
FUB – För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning,
Förbundet Unga Rörelsehindrade,
Handikappförbunden,
Hörselskadades Riksförbund HRF,
Lika Unika,
Neurologiskt Handikappades Riksförbund NHR,
Personskadeförbundet RTP,
Riksförbundet Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU,
Sveriges Dövas Riksförbund SDR,
Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDUF
Synskadades Riksförbund SRF
Unga Synskadade
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 

DHR kräver en tydlig och konkret inkluderande funktionshinderpolitik

Originalartikel
Personer med funktionsnedsättning är allt jämt sjukare, fattigare och ensammare än den övriga befolkningen. Funktionshinderpolitiken når fortfarande inte de uppsatta målen. Det visar en lägesrapport om funktionshinderpolitiken 2013 som Handisam presenterar idag. DHR kräver att politiker tar tydlig ställning för allas rätt till delaktighet och drar lärdom från de områden som faktiskt går framåt.
Efter att ha undersökt alla prioriterade politikområden har Handisam konstaterat att utvecklingen mot alla beslutade inriktnings- och delmål går alldeles för långsamt.
– Handisams uppföljning visar en bild vi tyvärr delar, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson. Dessa fakta måste nu leda till konkreta åtgärder, från myndigheter, kommuner, landsting och från regeringen.
– Det som behövs är tydligt inkluderande politik, fortsätter Maria Johansson. Regeringen måste våga ta ställning, peka med hela handen och säga vad som ska genomföras. Istället ser vi exempelvis hur både tillgänglighet och personlig assistans, det vill säga både generellt samhällsbyggande och en behovsprövad insats, nedprioriteras och backar.
– Det är självklart att detta får negativa konsekvenser för möjligheten till delaktighet, dels bokstavligt men också på ett mer subtilt sätt utifrån de signaler detta sänder ut till samhället i stort.
Om våra politiker tycker att inte hela samhället behöver vara tillgängligt, eller att det är okej att inte alla har sitt assistansbehov täckt, får det självfallet större konsekvenser än de rent konkreta för den som inte kommer in på grund av otillgänglighet eller som inte kan leva självständigt. Det kommer påverka hela samhällets syn på funktionshinderpolitik och dess utveckling i fel riktning.
– Gör tvärtom istället – ta tydlig ställning för allas rätt till delaktighet genom konkret politik och ställningstagande, så ska vi se att det börjar hända grejer och uppföljningskurvorna ändrar riktning, menar Maria Johansson.
Allt går inte bakåt, inom vissa områden går utvecklingen framåt. Exempelvis underlättar IT-utvecklingen vardagen och ett större antal tv-program görs tillgängliga för fler genom textning, syn- och teckentolkning.
Från DHR menar vi att man nu bör ta till sig lärdomar från de områden där utvecklingen går framåt, och titta på vad som gjorts annorlunda där för att överföra dessa framgångsfaktorer även till andra politikområden.
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Vallagskommitténs slutbetänkande främjar demokratin

Originalartikel
I dag, onsdag den 17 april, överlämnade den parlamentariska vallagskommittén sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask. I betänkandet föreslås bland annat att det inte längre ska vara möjligt för en kommun att beviljas dispens för att använda en vallokal som inte är tillgänglig och att e-röstning införs. Detta skulle främja möjligheten att rösta för många människor med funktionsnedsättning och således också främja demokratin.
Elektronisk röstning innebär att fler, exempelvis personer med nedsatt handfunktion eller nedsatt syn, kommer kunna lägga sin röst utan hjälp av ombud eller liknande. En stor förbättring av bevarandet av rösthemligheten och en jämlikhetsfråga, helt enkelt.
Ask skriver på sin Facebooksida: ”Borde väl vara självklart att folk ska kunna ta sig in för att rösta”. ”Vi håller naturligtvis fullständigt med henne och välkomnar att dispensmöjligheten tas bort”, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson.
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Borg-jour dygnet runt

Orignalartikel
Borg-jour dygnet runt
Anders Borg anser inte att han har tid att träffa representanter för Torsdagsaktionen för att prata om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering, trots att regeringen nu berett svaren om ”Bortom fagert tal” i mer än 800 dagar.
Därför har vi inrättat Borg-jour vilket innebär att vi, så snart Anders Borg får en lucka, är redo att träffa honom. Torsdagsaktionen gör det enkelt att få till ett möte och vi vill uppmana finansministern att när han får en stund över, ringa Borg-jouren på 076-294 97 97 så är vi beredda.
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Borg prioriterar inte diskriminering!

Orignalartikel
De tolv funktionshinderorganisationerna ”Torsdagsaktionen” har nu, med hänvisning till finansminister Anders Borgs under våren ansträngda kalender, fått avslag på vår begäran om uppvaktning hos honom och integrationsminister Erik Ullenhag. Vi uppges vara välkomna att återkomma vid ett senare tillfälle med hopp om att ”Anders Borgs kalender erbjuder bättre möjlighet för en uppvaktning.” Vi hänvisas också till att träffa Erik Ullenhag enbart. Vi vände oss till dem båda utifrån att frågan bereds i finansdepartementet och i arbetsmarknadsdepartementet.
Det är ingen hemlighet att det är Finansdepartementet som, med hänvisning till rädsla för kostnader, bromsat och bromsar frågan om ett utökat diskrimineringsskydd för personer med funktionsnedsättning. Att den minister som håller i pengarna och ytterst är ansvarig för att frågan inte kommer vidare, från sin sida prioriterar frågan så lågt att han inte ens kan hitta en tid att träffa oss är anmärkningsvärt.
Integrationsminister Erik Ullenhag, med ansvar för diskrimineringsfrågorna, träffar vi nästan varje vecka utanför Rosenbad. Vi har också haft samtal med honom exempelvis vid möten med regeringens funktionshinderdelegation och flera av oss har regelbundna informella kontakter med honom och hans medarbetare. Vi vet vad Erik Ullenhag vill och han vet vad vi vill.
Vår begäran om ett gemensamt möte med Anders Borg och Erik Ullenhag kvarstår.
Från och med nu inrättar Torsdagsaktionen Borg-jour, vilket innebär att vi så snart Anders Borg får en lucka är redo att träffa honom.
Maria Johansson, förbundsordförande DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Ingrid Burmanordförande Handikappförbunden
Kathleen Bengtsson-Haywardförbundsordförande NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Pontus Degsell, förbundsordförande FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda
Tobias Holmbergförbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade
Malin Johanssonförbundsordförande SDUF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Pelle Kölhedförbundsordförande Personskadeförbundet RTP
Agnetha Vikenger (fd Mbuyamba), förbundsordförande RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar
samt ordförande för 
Lika Unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Jan-Peter Strömgrenförbundsordförande HRF, Hörselskadades Riksförbund
Håkan Thomssonförbundsordförande SRF, Synskadades Riksförbund
Ragnar Veerförbundsordförande SDR, Sveriges Dövas Riksförbund
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder